EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Strategii opționale echivalente. EUR-Lex - DC - RO - EUR-Lex

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Curriculumul pentru disciplinele opţionale reprezintă documentul normativ principal şi instrumentul didactic ce descrie condiţiile învăţării şi performanţele de atins la disciplinele opţionale exprimate în competenţe, subcompetenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare şi strategii opționale echivalente. Curriculumul şcolar este un domeniu faţă de care aşteptările actorilor educaţionali şi ale societăţii, în ansamblu, s-au intensificat şi diversificat în ultimii ani: Elevii doresc ca acest curriculum să le ofere oportunităţi pentru realizarea la maximum a potenţialului personal, spaţiu sigur pentru exprimarea propriilor puncte de vedere şi idei, strategii opționale echivalente îmbogăţirea strategii opționale echivalente necesare în vederea dezvoltării personale şi profesionale.

Profesorii caută, în curriculumul şcolar, repere clare şi sprijinul pentru organizarea unei activităţi didactice de calitate, eficiente, flexibile şi, în acelaşi timp, atractive pentru ei şi utile pentru elevi.

Comunităţile doresc o reprezentare autentică în şcoală, respectiv în curriculum, în termeni de promovare a propriei identităţi comunitare știri criptomonede btc de susţinere a nevoilor locale. Societatea, în ansamblu, aşteaptă ca sistemul de învăţământ, prin curriculumul pe care îl oferă, să se pregătească tineri capabili de integrarea activă pe piaţa muncii şi mizează pe contribuţia acestora la dezvoltarea societăţii.

Componentele Strategia mea de tranzacționare a opțiunilor binare Naţional Planul-cadru de învăţământ, ca document oficial de tip reglator, este instrument de bază în promovarea politicii educaţionale la nivel naţional, care jalonează resursele de timp ale procesului de învăţare-predare-evaluare; planurile-cadru de învăţământ stabilesc, diferenţiat, în funcţie de nivelul de şcolarizare, disciplinele studiate de către elevi în şcoală şi numărul de ore alocat fiecăreia dintre acestea.

Planul-cadru precizează misiunea, profilul de formare şi competenţele aferente acestuia. Numărul maxim de ore alocat săptămânal disciplinelor din planul-cadru de învăţământ pe niveluri de şcolaritate, stabilit prin Legea Educaţiei Naţionale este: o   învăţământ primar - 20 de ore; o   învăţământ gimnazial - 25 de ore; învăţământ liceal - 30 de ore.

Disciplinele de învăţământ şi ponderea lor sunt organizate astfel: ·         Trunchiul comun cuprinde disciplinele obligatorii care, la nivelul învăţământului liceal, sunt aceleaşi pentru toate specializările din cadrul profilului. În principiu, trunchiul comun dezvoltă şi consolidează competenţe generice competenţe vizate de disciplinele de învăţământ şi competenţe transversale. În învăţământul liceal, trunchiul comun are rolul de a dezvolta şi diversifica competenţele cheie.

Optionale | Colegiul National Matei Basarab

Pe plan internaţional, practicile de elaborare şi implementare a curricula la disciplinele opţionale la nivelul învăţământului secundar general diferă de la ţară la ţară. Obiectivul major este de a elabora un model autohton, adaptat la condiţiile şi posibilităţile şcolii naţionale, axat pe competenţe şi centrat pe elev.

Elementul nodal de noutate este conceptul curriculumului pentru disciplina opţională, stabilit de componenta locală, care strategii opționale echivalente demararea unor schimbări relevante şi eficiente într-o abordare sistemică. Astfel, curriculumul se racordează şi evoluează concomitent cu alte componente ale sistemului educaţional: formarea personalului didactic, managementul instituţiei de învăţământ, elaborarea auxiliarelor didactice, resurse de predare—învăţare—evaluare etc.

Curriculumul pentru disciplina opţională — parte componentă a Curriculumului Naţional Reperele conceptuale ale proiectării Curriculumului pentru disciplinele opţionale reprezintă un document-sinteză, derivat din Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional, care integrează conceptele fundamentale şi directivele curriculumului pentru disciplinele opţionale şi cele stabilite de componenta locală pentru învăţământul strategii opționale echivalente, gimnazial şi liceal.

Principii de proiectare a curriculumului la disciplinele opţionale Elaborarea documentului se fundamentează pe următoarele principii: o Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale — armonizarea între domeniul de interes exprimat prin opţiunea elevului părintelui şi amplificarea, diversificarea domeniilor cunoaşterii.

Proiectarea curriculumului pentru disciplina opţională trebuie să fie ordonată şi în funcţie de următoarele cerinţe: asigurarea continuităţii la nivelul claselor şi ciclurilor; actualitatea informaţiilor predate şi adaptarea lor la nivelul de vârstă al elevilor, centrarea pe elev; centrarea pe aspectul formativ; corelaţia transdisciplinară — interdisciplinară, în particular, corelaţia strategii opționale echivalente delimitarea pe clase a unui nivel obligatoriu de pregătire a elevilor la cursul opţional şi profilarea posibilităţilor în învăţare şi de obţinere de noi performanţe; centrarea clară a tuturor componentelor curriculare pe rezultatele finale — competenţe specifice preconizate la cursul opţional.

Competenţa şcolară se defineşte ca un sistem integrat de cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, dobândite, formate şi dezvoltate prin învăţare, a căror mobilizare permite identificarea strategii opționale echivalente rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte şi situaţii Fig. Formarea competenţei Delimitarea cursurilor opţionale se realizează în dependenţă de multiple criterii, după cum urmează.

strategii opționale echivalente cum să faci bani prin terminal

Exemplu: Produsele chimice şi securitatea personală. Clasa a VIII-a. Opţional pentru mai mulţi ani de studiu 2, 3 ani. Exemplu: Matematica distractivă clasele V-VI. Opţional pentru o treaptă de instruire primară, gimnazial, liceală.

Exemplu: Matematica în cotidian clasele I-IV. Opţional pentru toate treptele de instruire din instituţia respectivă specificul instituţiei. Exemplu: Robotica. Opţional la nivelul unei arii curriculare. Derivă competenţele specifice din competenţele generale implicând cel puţin două discipline dintr-o arie. Opţional la nivelul mai multor arii curriculare. Implică minim două discipline din arii curriculare diferite.

MANAGEMENTUL DISCIPLINELOR OPTIONALE

Aspectul de conţinut Opţional de extindere. Opţional inovator. Opţional de integrare, crosscurricular: la nivel de arie curriculară; la nivel de mai multe arii curriculare. Exemplu: Meşteşuguri populare în localitate. Exemplu: Folclorul în regiune. Aceleaşi competenţe specifice, dar noi conţinuturi.

Noi competenţe specifice şi noi conţinuturi. Integrat Introduce o nouă disciplină de studiu, structurată în jurul unei teme strategii opționale echivalente pentru o arie curriculară, pentru mai multe arii curriculare. Repere obligatorii: stabilirea tipului de disciplină opţională; încadrarea opţionalului în aria curriculară; stabilirea duratei disciplinei opţionale; identificarea resurselor şcolii resurse umane, materiale ; stabilirea locului clasă, atelier, laborator şi modului de desfăşurare.

Concepţia didactică a disciplinei opţionale — conţine definiţia acceptată a competenţei şcolare, care trebuie să fie formată; aspectele strategice privind formarea competenţei strategii opționale echivalente principiile de construire a curriculumului şi alte aspecte ce ţin de specificul didactic al disciplinei opţionale.

Competenţe-cheie prioritare pentru disciplina opţională. Competenţele specifice ale disciplinei opţionale — competenţe specifice, corelate cu competenţele-cheie şi cele transdisciplinare vizate. Competenţele specifice sunt formulate de către conceptor, cu excepţia ofertei unei discipline opţionale de aprofundare.

Pentru celelalte tipuri de opţionale extindere, inovator, integrat competenţele specifice vor fi formulate după modelul celor din curricula la disciplinele obligatorii, fără reluări ale acestora.

Timpul nr. Anul şcolar are 35 de săptămâni, ca urmare, este recomandabil a se indica minim 35 de ore pentru o disciplină opţională. Subcompetenţele reprezintă achiziţiile pe care trebuie să le dobândească elevii la finele studierii conţinuturilor preconizate. Se vor formula subcompetenţe pentru fiecare compartiment de conţinuturi preconizate.

Opțiuni financiare Mikhail Chekulaev. Carte: Ghicitori și Secretele tranzacționării opțiunilor

Formulările sunt realizate utilizând verbul la forma infinitivul lung. Subcompetenţele asigură prioritar formarea competenţelor strategii opționale echivalente. Lista de conţinuturi sau subiecte de studiu selectate şi organizate cu scopuri didactice cuprind informaţii noi combinate cu altele învăţate anterior.

Ca şi în cazul disciplinelor obligatorii, conţinuturile reprezintă bază de operare pentru formarea de competenţe şi nu un scop în sine. Conţinuturile vor fi alese în funcţie de: resursele de timp, tipul opţionalului, competenţele formulate, bibliografia studiată. Principalele tendinţe în organizarea conţinuturilor pentru disciplina opţională sunt următoarele.

Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi de organizare a conţinuturilor pe discipline predate relativ independent una de cealaltă. Avantajul acestei abordări îl constituie faptul că elevul are un traseu de învăţare care poate garanta atingerea unor performanţe, în special la strategii opționale echivalente cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive. Dezavantajul major se reduce la hiperspecializarea specializare limitată şi lipsa unei perspective de ansamblu asupra realităţii.

Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri disciplinare care se realizează în special strategii opționale echivalente juxtapunerea unor cunoştinţe, informaţii sau metode din mai multe domenii, în scopul evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora.

strategii opționale echivalente cum să găsești sau să faci bani

Riscul principal al acestei abordări constă în volumul mare de informaţii redundante. Această abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru nivelurile care cer o specializare înaltă.

Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai strategii opționale echivalente domenii şi coordonarea cercetărilor astfel încât să conducă la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare.

strategii opționale echivalente câștigurile pe criptomonede

În învăţarea şcolară, abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de informaţie şi de subiect, forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele elevului pe comunicare, decizie, creaţie, inovaţie. Comparativ cu aceste abordări, interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.

Opțiuni financiare Mikhail Chekulaev. Carte: Ghicitori și Secretele tranzacționării opțiunilor

Activităţile de învăţare şi evaluare vor fi recomandabile pentru profesori. Ele vor contribui la dobândirea de către elevi a achiziţiilor determinate de către subcompetenţe şi la evaluarea rezultatelor elevilor.

Sugestii metodologice Proiectarea—predare—învăţarea. Strategii de evaluare Scopul major al evaluării didactice îl constituie susţinerea şi sprijinirea activităţii de învăţare a elevilor, a progresiei învăţării şi cunoaşterii realizate de aceştia, adică demersul de evaluare este formativ progresiv şi continuu şi sumativ. Tehnologiile de evaluare sunt la discreţia cadrului didactic şi se selectează potrivit tipurilor de discipline opţionale.

Curriculumul pentru disciplina opţională nu constituie obiectul evaluărilor externe, naţionale, dar autorii curriculumului reflectă această componentă care cuprinde recomandări generale cu privire la evaluarea rezultatelor şcolare la cursul opţional respectiv.

  • Cum pot elevii să câștige bani rapid
  • Cum să faci bani cu 50
  • Cumpărați bitcoin fără verificare
  • EUR-Lex - DC - RO - EUR-Lex
  • Gestionarea banilor pentru opțiuni binare

Finalităţile vizate strategii opționale echivalente evaluarea unui curs opţional sunt: motivaţia, accentul plasat pe modalitatea realizării produsului şcolar, valorificarea potenţialului individual, capacitatea de comunicare, adaptare. Sugestiile metodologice de evaluare pentru învăţământul primar se vor elabora conform Metodologiei de evaluare la treapta respectivă, adică evaluarea criterială prin descriptori. Sugestiile metodologice de evaluare pentru învăţământul gimnazial, liceal vor fi racordate la actele normative şi reglatoare în vigoare.

Astfel, pentru realizarea demersului evaluativ orientat pe competenţe se vor specifica metodele şi tehnicile de evaluare, produsele, formele de realizare, instrumentele adecvate.